Enkätanalys – systematisk dataanalys

Alla paket börjar med en onlinebaserad enkät.

Enkäten bygger på en vidareutvecklad version av den Nationella folkhälsoenkäten. Det är en undersökning av svenska folkets hälsa som årligen genomförts av Folkhälsomyndighetens på ett urval av 20 000 personer sedan 2006. Detta gör också att du kan jämföra dina personliga värden med snittvärden för den svenska befolkningen. Vi har sedan utvecklat detta underlag med bland annat etablerade vetenskapliga deltester för exempelvis stress och andra hälsomått.

Enkäten omfattar cirka 200 frågor som delas upp i fyra delar:

N

Fysisk hälsa

Den största delen av enkäten behandlar din fysiska hälsa. Här kommer frågor som de flesta förknippar med hälsotillståndet: om du har några sjukdomsbesvär; funktionsförmåga etc.
N

Psykisk hälsa

Den näst största delen av enkäten behandlar psykisk hälsa. Här är ett centralt område stress. Den psykiska hälsan har ofta en stor dold påverkan på livskvalitet såväl som sjuknärvaron. Psykisk ohälsa såsom stress och sömnbrist sänker produktiviteten – på jobbet och på fritiden – med över 20 % sammantaget. 
N

Levnadsvanor

Levnadsvanor är ett viktigt analysområde. Speciellt för de som upplever fysisk och/eller psykisk ohälsa, kan man hitta orsaker – och förbättringspotential – i levnadsvanorna.
N

Miljö

Precis som Levnadsvanor har din omgivande miljö – fysisk såväl som mänsklig – en stor påverkan på din hälsa.

Efter Enkäten gör du två enkla funktionstester:

N

Rörelseförmåga

Rörelseförmåga handlar om förmågan till rörelse i en eller flera leder. Rörelseförmågetestet är utvecklat tillsammans med Personal Training School. PT School är Sveriges första och ledande skola för utbildning av personliga tränare (PT).

Funktionstestet för rörelseförmåga går till så att du tittar på ett antal korta videosekvenser. I varje klipp utför en person en rörelse, till exempel vrider på huvudet. Efter varje klipp försöker du göra samma sak. Rörelserna är lätta att förstå och de kan utföras i princip var som helst utan någon utrustning eller ombyte.

N

Hörseltest

Hörseltestet är ett tal-i-brus-test. Det är ett validerat test, baserat på forskning från Karolinska Institutet. Testet söker efter din hörtröskel, det vill säga gränsen där du inte längre hör vad som sägs. Metoden är beprövad och har använts länge inom hörselvården både i Sverige och internationellt. Testet ger en indikation på om du hör normalt eller sämre än normalt.

Om resultatet visar på sämre hörsel bör du boka tid till en hörselundersökning hos audionom eller öronläkare. Om du upplever hörselnedsättning i din vardag bör du boka tid för en hörselundersökning oavsett vilket testresultat du får.

Testet är framtaget för vuxna med svenska som modersmål. Resultatet kan bli mindre tillförlitligt för barn och personer som har ett annat modersmål.

Enkät och funktionstest tar sammanlagt ca 30-60 minuter att genomföra. Du kan göra allt vid ett tillfälle eller logga ut och dela upp det på flera tillfällen. Svaren sparas automatiskt så du kan fortsätta från där du slutade. 

Dessa frågor/svar hjälper våra läkarstödda analysalgoritmer att få en bild av din hälsa och form. Svaren kopplas sedan ihop med dina blodvärden och andra indata för att få en helhetsbild av din nuvarande hälsa.

All data analyseras sedan via LifeComps plattform och presenteras sedan för dig på ett överskådligt sätt utifrån de fyra områdena ovan.

Första gången du gör din analys får du en riktigt heltäckande bild av din nuläge kring hälsa och levnadsvanor. Denna bild är normalt både bredare och djupare än det man får i en traditionell hälsoundersökning. Men det riktigt spännande händer när man lägger till fler testtillfällen över tid – både på kort och lång sikt. Du kan du hitta trender i din utveckling och förhindra problem långt innan de uppkommer.