För företag

Kostnadsbesparingar, Employer branding och Regelefterlevnad

För företag finns stora vinster att hämta även genom små proaktiva åtgärder för en friskare och nöjdare personal:

Kostnaderna för sjukfrånvaro och sjuknärvaro är enorma. Vi bedömer bland annat utifrån våra studier att sjukfrånvaron i Sverige har ökat med över 70 procent sedan 2010 och kostnaderna uppskattas till över 50 miljarder per år. Till detta kommer den sk sjuknärvaron, som beräknas kosta minst lika mycket – personer med stress och annan ohälsa som ändå jobbar.

Arbetsgivare som beställer hälsoanalyser till sina anställda kan också få en sammanställning över företagets hälsa och arbetsmiljö i en företagsrapport. Den ger en översikt över företagshälsan med en anpassad handlingsplan hur ni kan förbättra hälsan och arbetsmiljön hos er. Företagsrapporten är baserad på aggregerad data (minst 10 anställda) från de anställdas resultat.

(Företaget får dock aldrig del av individuella resultat, LifeComp kompromissar aldrig med den personliga integriteten).

Vi kan på förhand beräkna den förväntade vinsten för just Ditt företag i vårt forskningsbaserade kalkylverktyg.

Modern Företagshälsa är lönsamt.
Ofta kan vinsten uppgå till 50.000 kronor per år och anställd.

Kontakta oss på foretag@lifecomp.se så berättar vi mer.

Modern förebyggande, datadriven Företagshälsa

Arbetsgivare som beställer hälsoanalyser till sina anställda kan också få en sammanställning över företagets hälsa och arbetsmiljö i en företagsrapport. Företagsrapporten ger en översikt över företagshälsan med en anpassad handlingsplan hur ni kan förbättra hälsan och arbetsmiljön hos er. Företagsrapporten är baserad på aggregerad data (minst 10 anställda) från de anställdas resultat.

Alla LifeComps hälsoanalyser går mycket bra att använda i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En väg som många företag väljer är att utgå från Bas-paketet, och sedan kan de anställda själva välja att komplettera med blodprover m.m – som de då betalar själva.

1. Kostnadsbesparingar för sjukfrånvaro och sjuknärvaro:

15 % av omsättningen!

Beräkningar baserade på forskningsresultat och statistik visar att besparingarna för ditt företag med en förbättrad hälsa ofta uppgår till långt över 10 000 kronor per år och anställd – med mycket begränsade insatser.

Sjukfrånvaron belastar inte bara ditt företag med sjuklön, utan alla tillkommande kostnader i form av förlorade intäkter, ökad felprocent, arga kunder m.m. Ett rimligt antagande är att bara de förlorade intäkterna minst uppgår till den frånvarande personens lön.

Till detta kommer sjuknärvaron, som beräknas kosta minst lika mycket. Exempelvis har en person som upplever stress och som sover dåligt en kraftigt försämrad produktivitet (sammantaget över 20%), för att inte tala om riskerna med en chef med psykisk ohälsa som skapar en dålig arbetsmiljö och som tar dåliga strategiska beslut.

Exempel:
Om vi utgår från ett företag med normalfriska privattjänstemän och tillämpar data från SCB och schablontal från forskning, kostar ohälsa i form av bara sjukfrånvaro och sjuknärvaro arbetsgivaren minst 4 500 kronor per månad och anställd. Om LifeComp kan nå målet med en 50 % bättre hälsa skulle arbetsmiljöarbetet för ett företag med 25 anställda innebära en nettovinst på långt över en miljon kronor – varje år. Detta helt obeaktat kostnader för personalomsättning och inkomstbortfall, samt de goodwill-värden som skapas genom att vara en mer attraktiv arbetsgivare.

2. Employer Branding – ett mer attraktivt företag.

Vad innebär en MER motiverad och kvalificerad personal?

Att bry sig om din personal är en av de viktigaste åtgärderna du kan göra för att få en lojal och produktiv personal – en anställd som arbetsgivaren bryr sig om, bryr sig om företaget tillbaka.

Att arbetsgivaren visar att den bryr sig om personalens hälsa och arbetar för hållbarhet genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, är också ett mycket kostnadseffektivt sätt att locka till sig såväl som behålla kvalificerade personer. Idag är mjuka värden såsom hälsa och personalvård minst lika lockande som en hög lön. Om man kan minska personalomsättningen med en person per år, är det i regel en besparing på minst 500.000 kronor per år bara på detta.

Till detta kommer den goodwill som tillfaller företaget från kunder och samhälle, genom en mer hälsosam och aktiv personal, med färre sjukskrivningar och mer positiva medarbetare i kundrelationerna.

Hur mycket kommer din lönsamhet att öka om du har en motiverad personal och kan locka till dig – och behålla – de bästa talangerna? 

3. Regelefterlevnad med Arbetsmiljölagen.

Hantering av DITT juridiska ansvar

Arbetsmiljölagen ställer krav på en arbetsgivare som många företagare inte tänker på. Du som arbetsgivare ansvarar bland annat för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö utan stress. Att inte följa Arbetsmiljölagen kan leda till böter och till och med fängelse för ledningen.

Exempel på krav:
“Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa…”

“Arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.”

LifeComp stödjer företaget i ert förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetslivsinriktad rehabilitering, bland annat genom ett systematiskt hälso-främjande relaterat till arbetsplatsen. Att samverka med LifeComp friskriver inte ditt företag och dig som ansvarig från ansvar, men utgör ett stort aktivt bevisbart steg mot efterlevnad – speciellt i kunskapsintensiva verksamheter.

Företaget kan beställa sin egen Hälsoanalys, som förutom analys av hälsan på företaget på gruppnivå även innehåller svar på ett större antal frågor kring arbetsmiljö och vad som företaget bör ta itu med. Behöver ni assistans med regelefterlevnad kan LifeComp också erbjuda ett paket som billigt och enkelt löser hela regelefterlevnadskravet.

Skattefritt för den anställde och avdragsgillt för arbetsgivaren
LifeComp är i grunden inte en hälso-/sjukvårdgivare utan stödjer ert arbetsmiljöarbete genom förmedling av förebyggande behandling samt hälsoundersökningar som utformas för att ingå som en del av systematiskt arbetsmiljöarbete anpassat till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete (där stress normalt utgör en betydande del) – och utgör därmed företagshälsovård. Förmån av sådan hälsoundersökning är skattefri för den anställde och arbetsgivaren medges avdrag för utgiften (till skillnad från t ex sjukvårdsförsäkring). Källa: Skatteverket >

 

Avrop för Frisörer
LifeComp blev valet när Frisörföretagarna och Handels avtalade om att arbetsgivaren ska erbjuda både behöriga och obehöriga frisörer en hälsoundersökning. 

Läs mer här om du är frisörföretagare eller anställd frisör >