Trygg betalning med Klarna

60 provtagningsplatser

Prisgaranti

Etikpolicy

Detta dokument fastställs av LifeComps styrelse och behandlar hur företaget och dess anställda ska agera. Etikpolicyn kompletteras med andra policyer och riktlinjer fastställda av LifeComp.

LifeComp sätter etiska frågeställningar och etiskt beteende högt. Att agera etiskt ligger i linje med företagets värdegrund. Vi vill konkurrera på sunda villkor och vill praktiskt agera för att främja sådana villkor på marknaden där vi agerar. Vi förväntar oss att företagets medarbetare, anställda eller underleverantörer, arbetar på detta sätt och omedelbart vidtar åtgärder om annat beteende skulle förekomma. För oss utgör policyn både ett underlag för förebyggande arbete, en praktisk vägledning och ett stöd för hur olika situationer skall hanteras.

Etiskt agerande i verksamheten

I alla delar av verksamheten måste gällande lagar och föreskrifter beaktas. Vidare skall även verksamheten bedrivas utifrån aktuell forskning och klinisk erfarenhet. Företagsledningen har till uppgift att se till att berörda medarbetare känner till och följer relevanta lagar och bestämmelser. Medarbetarna förpliktigar sig att följa riktlinjernas etiska principer. Företagsledningen skall uppträda som goda förebilder. Styrelse och företagsledning skall förhålla sig etiskt oklanderligt. Deras förebildsfunktion måste fortlöpande upprätthållas genom ett ärligt och rättvist uppträdande. Företagsledningen skall också offentligt framhålla, att företaget under inga omständigheter tolererar beteendemönster där denna policy åsidosätts. Etiskt oklanderliga förhållanden på arbetsplatsen betyder i huvudsak ärlighet och rättvisa i umgänget med andra medarbetare samt användare, leverantörer, konkurrenter, myndigheter och allmänheten. Företagets integritet och goda rykte ligger i medarbetarnas händer.

Allmänna regler för medarbetare

Representanter för LifeComp ska umgås korrekt med användare, underleverantörer och myndigheter. LifeComp övertygar genom tjänsternas kvalitet, trygghet och medicinska och pedagogiska kompetens. Vi behandlar alla våra kontakter på ett bra sätt. Vi tillåter inte att konkurrensen påverkas av eller snedvrids genom bestickning, bedrägeri, företagsspioneri, stöld eller tvång. Deltagande i kartellöverenskommelser får inte äga rum. Medarbetare, som på ett ohederligt sätt försöker påverka affärskontakter eller myndigheter, blir, oaktat straffrättsliga konsekvenser, disciplinärt och arbetsrättsligt ställda till svars.

Användare, underleverantörer och myndigheter

Försök från affärskontakter eller myndigheter, att på ett ohederligt sätt påverka företagets medarbetare i deras beslut tolereras inte. Medarbetare, som låter sig påverkas på ett ohederligt sätt, av användare eller leverantörer, blir – oaktat straffrättsliga konsekvenser – disciplinärt och arbetsrättsligt ställda till svars.

Informationsplikt

Medarbetare förväntas följa informationsplikt om förhållanden eller situationer som kan skada LifeComp, dess användare, medarbetare eller leverantörer. Varje medarbetare blir medansvarig om hen har kännedom om sådana förhållanden och inte anmäler detta. En medarbetare, som följer sin informationsplikt, får inte utsättas för olägenhet därav. Sådan information måste ovillkorligen behandlas förtroligt.

Kontroll och sanktioner

LifeComp säkerställer att rutiner och förhållningsregler utarbetas både för genomförandet och den fortlöpande hanteringen av policyn, och att dessa rutiner och förhållningsregler integreras i företagets dagliga verksamhet.

Vid överträdelse från medarbetare gällande förhållningsregler och lagliga föreskrifter skall erforderliga organisatoriska, disciplinära och rättsliga åtgärder tillgripas, för att – oaktat straffrättsliga konsekvenser – på lämpligt sätt reagera på de uppdagade överträdelserna och motverka framtida brott. Detta kan – beroende på brottets svårighetsgrad – även leda till avsked från arbetsplatsen eller omedelbart uppsägande av konsultavtal.

Ansvar

LifeComp skall verka för en företagskultur med god mycket moral där såväl medarbetare som kunder behandlas på ett korrekt och respektfullt sätt. Det är VD som har det operativa ansvaret att bygga en företagskultur som motsvarar denna målsättning.