Trygg betalning med Klarna

60 provtagningsplatser

Prisgaranti

Hållbarhetspolicy

Detta dokument har fastställts av LifeComps styrelse och behandlar hur företaget och dess anställda ska agera i hållbarhetsfrågor. Hållbarhetspolicyn kompletteras med andra policyer och riktlinjer fastställda av LifeComp.

Visionen är att addera 10 fler friska år till allas liv – vilket också stödjer FN´s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

God hälsa och välmående står på engelska intill en bild av puls och hjärta

Syfte
Syftet med denna policy är att ge vägledning till samtliga medarbetare i hur hållbarhetsarbetet skall bedrivas och vilka värderingar LifeComp står för. Hållbarhetsarbetet ska ha en tydlig koppling till affärsverksamheten och de värdeskapande processerna inom företaget.


Bakgrund        

LifeComp vill bidra till en hållbar utveckling. LifeComp har som ledande princip att aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom att affärsverksamheten ska bedrivas på ett sätt som upprätthåller LifeComps värderingar, visar respekt för människor, samhälle och miljö/naturresurser. LifeComp skall möta och överträffa de förväntningar företagets intressenter har på LifeComp verksamhet. Genom att fatta beslut som rättvist balanserar anspråken från olika intressenter ska LifeComp bidra till en hållbar utveckling och ta sitt ansvar för gemensamma ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i dess omvärld. LifeComps intressenter vad gäller ansvarsfullt företagande omfattar kunder, ägare, medarbetare, samarbetspartners, leverantörer, miljön och samhället (bl a civilsamhället och offentlig sektor) samt övriga intressenter som berörs av verksamheten.

Riktlinjer
Huvudprinciper
LifeComp har definierat följande huvudprinciper inom hållbarhetsområdet:

  • Ansvar
  • Transparens
  • Affärsetik
  • Respekt för intressenters intresse
  • Respekt för rättsstatens principer
  • Respekt för internationella uppförandenormer
  • Respekt för de mänskliga rättigheterna


Strategi för hållbarhetsarbetet

Den strategiska inriktningen för LifeComps hållbarhetsarbete ska av styrelsen fastställas baserad på ledningens strategiska planering och affärsplaneringsprocesser. Ledningen bereder löpande utefter behov policyer för etik, hållbarhet, uppförandekoder, hållbarhetsredovisningen och annan dokumentation samt planerar och genomför uppföljningar av hållbarhetsarbetet. Strategin ska grundas på väsentlighetsanalyser, nulägesanalyser, intressentkartor och intressentdialoger.

 

Hållbara ansvarsområden

Ekonomiskt ansvar
För LifeComp är det en grundläggande princip att bedriva en ansvarsfull verksamhet med en sund och balanserad ekonomi. Företaget undviker ekonomiska beslut som innebär risker för företagets långsiktiga överlevnad.

Företaget värdesätter ärlighet, öppenhet och hög etik i alla affärsrelationer. Medarbetare håller löften och ser både kunder och leverantörer som viktiga samarbetspartners som ska behandlas med respekt. Självklart motarbetar företaget aktivt alla former av mutor, bestickningar och korruption som kan påverka affärsrelationer.

På marknaden verkar LifeComp för sund, ärlig och öppen konkurrens och iakttar god marknadsföringssed. Företagets information till marknaden ska alltid vara tydlig, transparent och aldrig medvetet vilseledande.

Miljöansvar
LifeComp ska proaktivt sträva efter att minska miljö- och hälsorelaterade risker från verksamheten och de produkter och tjänster som företaget tillhandahåller. I första hand genom att förebygga uppkomst av föroreningar och i andra hand minimera negativ miljöpåverkan. Faktorer såsom energiförbrukning, vattenförbrukning och avfallshantering skall stå i centrum.

Samhällsansvar
LifeComp ska vara en god samhällsaktör. Företaget ska respektera mänskliga rättigheter, ta avstånd från korruption och mutor och bestickning samt penningtvätt. Företaget skall även sträva efter att skapa god hälsa och välbefinnande oberoende om det är för anställda, kunder, ägare eller andra intressenter. Företaget ska vara aktiv inom samhällsfrågor och främja social tillhörighet för barn och ungdom i syfte att bidra till ett friskare och tryggare samhälle.

Lagstiftningsansvar
LifeComp ska följa gällande lagstiftning och internationella konventioner på de marknader företaget agerar på. Förtaget ska efterfölja miljölagstiftning, avtal, säkerhetskrav och andra bindande krav och bestämmelser.

Leverantörsansvar
LifeComp ska påverka leverantörer att främja hållbar utveckling. Hållbarhet skall vara en beslutsparameter för den egna verksamheten såväl som vid upphandling av varor och tjänster.

Arbetsgivaransvar
LifeComp ska inom ramen för arbetsgivaransvaret säkerställa en god organisatorisk och social arbetsmiljö och en trygg och säker arbetsplats. Dessutom skall processer skapas där medarbetares idéer och initiativförmåga stimuleras. Företaget ska verka för en god balans mellan arbete och privatliv för företagets medarbetare. Tydliga och väl kommunicerade riktlinjer och policyer gällande jämställdhet och mångfald skall finnas. Företaget ska understödja och uppmuntra medarbetares samhällsengagemang. Tyngdpunkt skall läggas på främjandet av medarbetares hälsa och välbefinnande. Företaget ska stödja medarbetares vidareutveckling och kompetensuppbyggnad.

Kund- och kvalitetsansvar
Kundrelationen och kunders behov skall alltid stå i centrum. En hög grad av transparens, dialog och tydlighet skall prägla Företagets relationer med kunder. Klagomålshantering och kundsupport ska vara effektiv, grundlig och skötas med omsorg. Ett ständigt förbättringsarbete avseende kvalitetsarbetet är ett fokusområde som skall prioriteras.

Uppföljning och rapportering
Ledningen i LifeComp ska följa upp arbetet utifrån policyn årligen i samband med årsredovisningen samt genom internkontroll. I arbetet ingår att över tid utveckla ett systematiskt arbetssätt för uppföljning. Ledningen och styrelsen ska senast i samband med notering årligen rapportera kring ansvarsfullt företagande i en separat redovisning för externt bruk och/eller i LifeComps årsredovisning.

Ansvar
Företagets chefer ansvarar för att alla anställda inom bolaget är förtrogna med företagets Hållbarhetspolicy, men det ligger på individens ansvar att följa den. Att bryta mot företagets Hållbarhetspolicy kan leda till disciplinära påföljder. Alla medarbetare har en skyldighet att tillsammans verka för att skapa och upprätthålla ett hållbart företagsklimat.

Kontaktpersoner
Om en medarbetare har frågor eller funderingar kring hållbarhetsarbetet skall de i första hand kontakta sin närmaste chef. Om du som kund eller annan extern person har frågor – kontakta oss via e-post på adressen: info@lifecomp.se.